Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vuurkompas en cliënt(en). Dit geldt voor elke vorm van dienstverlening, die onder welke naam dan ook, door Vuurkompas worden gegeven dan wel georganiseerd.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

A. Vuurkompas: 

De leverancier van de door de cliënt gewenste dienst (vuurloop, Arrow breaking, empowerment coaching of anderszins), bevindt zich in Wolphaartsdijk, De Perponcherpolderweg 1 & 4, 4471 RX. Ingeschreven bij de KvK onder Vuurkompas met registratienummer: 20164789. Hierna te noemen Vuurkompas

B. De Cliënt: 

Diegene die een dienst (of product) Vuurkompas afneemt.

2. DE OVEREENKOMST TUSSEN VUURKOMPAS EN CLIËNT 

A. De overeenkomst komt tot stand middels een offerte of voorstel op maat  traject.

B. Het offerte of voorstel op maat traject komt tot stand op basis van een (telefonisch) onderhoud waarin alle benodigde informatie gedeeld wordt om te komen tot een passsende offerte of voorstel op maat.

C. Indien de offerte akkoord wordt bevonden wordt dit schriftelijk, via de mail naar info@vuurkompas.nl en op papier, bevestigd.

D. De tarieven uit de geaccordeerde offerte of voorstel op maat zijn de overeengekomen tarieven en dienen in de facturatie verwerkt te worden. 

3. BETALINGEN EN ANNULERINGEN

A. Het overeengekomen tarief wordt indien tijdig afgesproken (dus uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de dag waarop de dienst wordt afgenomen) 2 weken vooraf in rekening gebracht.

B. Alle betalingen dienen voor of op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt er eenmalig een herinnering per mail verstuurd. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

C. Indien de cliënt door omstandigheden hem betreffende, niet in staat is de dienst af te nemen, is dat voor rekening en risico van de cliënt.

D. Bij onvoorziene omstandigheden door overmacht of calamiteit, waardoor cliënt niet meer in staat kan zijn de dienst af te nemen, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd.

E. Indien de cliënt na bevestiging van het offerte traject of voorstel op maat (Vuurkompas) om welke reden dan ook geen gebruik zal maken van de afgesproken dienst, dan is cliënt de volgende nakoming verschuldigd:

-Binnen 4 weken voorafgaand aan de afname datum 25 % van het overeengekomen bedrag (conform de geaccepteerde offerte of voorstel op maat)

-Binnen 3 weken voorafgaand aan de afname datum 50 % van het overeengekomen bedrag (conform de geaccepteerde offerte of voorstel op maat).

-Binnen 2 weken voorafgaand aan de afname datum 75 % van het overeengekomen bedrag (conform de geaccepteerde offerte of voorstel op maat).

-Binnen 1 week voorafgaand aan de afname datum 100% van het overeengekomen bedrag (conform de geaccepteerde offerte of voorstel op maat)

F. Vuurkompas is BTW-plichtig (21%).

4. DEELNAME EN NAKOMING 

A. Cliënt dient de deelnemers minstens 3 dagen voorafgaande aan de afgenomen dienst te informeren over de soort, aard en omvang van de af te nemen dienst. Dit teneinde te borgen dat alle deelnemers in staat worden gesteld op ieders eigen wijze zich voor te kunnen bereiden.

B. Vuurkompas zal hiertoe de benodigde informatie tijdig verschaffen.

C. Cliënt draagt zorg dat ALLE deelnemers voorafgaande aan de workshop een vrijwaringsformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben. 

Cliënt draagt zorg voor verzameling van alle door deelnemers ingevulde vrijwaringsformulieren en overhandigt deze aan Vuurkompas.

Vrijwaringsformulieren dienen het doel dat cliënt en/of deelnemers nooit Vuurkompas aansprakelijk zullen stellen voor enige vorm van schade of kosten voortvloeiende uit deelname aan de activiteiten direct of indirect voortkomend uit de dienstverlening van Vuurkompas.

D. Vuurkompas zal hiertoe de benodigde vrijwaringsformulieren tijdig verschaffen. Deze kunnen desgewenst ook in de Engelse taal worden ter hand worden gesteld.

E. De diensten worden afgenomen / vinden plaats op de eigen locatie De Kunstwei in Wolphaartsdijk of op een in overleg afgesproken locatie.

F. Indien op een externe locatie de dienst afgenomen wordt dient dit in een goed geoutilleerde ruimte plaats te vinden. Voorwaarden hiervoor zijn;

Workshopruimte waarin alle deelnemers naar normale omstandigheden de workshopleider van Vuurkompas goed kunnen zien en beluisteren.

– Klant draagt zorg voor een voor de ruimte passende en werkende geluidsinstallatie incl microfoon/headset indien de groepsgrootte hier om vraagt. Eea dient in overleg tussen Vuurkompas en Klant afgestemd te worden.

-De dienst moet afgenomen kunnen worden in of in de directe nabijheid van de workshopruimte. 

-Cliënt draagt zorg voor graszoden bij een zandondergrond of bij de wens om gazon in tact te houden

G. Vuurkompas draagt zorg voor optimale ondersteuning, afhankelijk van de groepsgrootte waarbij ten allen tijde gestreefd wordt naar een maximale veiligheid voor de deelnemers, en de omgeving. Teamleden zijn allen gecertificieerde (Sundoor) Firewalk Instructors.

5. AUTEURSRECHT

Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Vuurkompas worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

6. PRIVACY

A. Vuurkompas verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van Klant en de deelnemers ontvangen en waarvan Vuurkompas  het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Klik hier voor de privacyverklaring van Vuurkompas.

B. Vuurkompas respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

C. Vuurkompas kan na toestemming van cliënt beeldmateriaal en / of quotes op de eigen website www.vuurkompas.nl weergeven.

7. GESCHILLEN

Vuurkompas stelt alles in het werk om Klant en haar deelnemers  van een zo optimaaal mogelijke dienstverlening te voorzien. Slechts  zelden is een Klant of een deelnemer ontevreden.  Mocht het zo zijn, dat een deelnemer ontevreden is, neemt Klant contact hierover op met Vuurkompas. Mocht het geschil niet kunnen worden opgelost, wordt de klacht overgedragen aan een onafhankelijke klachtencommissie van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze zal de klacht in behandeling nemen en uitspraak doen.

Overige rechten en plichten van Vuurkompas

Vuurkompas is bevoegd om een deelnemer tijdens de af te nemen dienst verdere deelname te ontzeggen indien:

a. tijdens de dienstverlening / workshop blijkt dat Vuurkompas geen of onvoldoende vertrouwen heeft in het constructief deelnemen aan de workshop of andere onderdelen van de te leveren dienst. 

b. er sprake is van gedrag, een ziekte of aandoening, die een bedreiging kan opleveren voor de veiligheid van deelnemer en/of andere deelnemers of aanwezigen.

c. indien blijkt dat de deelnemer onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen en /of groepsproces.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Vuurkompas is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen Vuurkompas en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

24-5-2018