Behandelovereenkomst kinderen

Behandelovereenkomst Energetic Healing voor kinderen

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze energetic healing bij Vuurkompas ( acces bars, sjamanistische healing technieken)

 • De ouder(s) van de cliënt is voorgelicht door de behandelaar over energetic healing en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode middels mondelinge informatie 
 • De behandelaar is verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging NFG, de Nederlandse federatie voor de gezondheidszorg. Deze informatie is te vinden op de website van de beroepsvereniging.  Beroepsgeheim maakt daar onderdeel van uit.
 • De behandelaar verplicht zich informatie te verstrekken aan de ouder(s) van de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De ouder(s) is verplicht alle relevante informatie te verstrekken aan de behandelaar. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de ouder(s). 
 • De ouder(s) gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website van Vuurkompas energetic healing en/of ondertekend voorstel op maat voor een behandeltraject. Deze zal contant of per overschrijving naar de praktijk bankrekening worden voldaan.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Kosten van energetic healing kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De ouder(s) heeft recht op inzage in het dossier. 
 • De behandelaar mag zonder instemming van de ouder(s) geen behandeling verrichten. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 
 • Indien de cliënt en de ouder(s) de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kunnen de ouder(s) onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen. 
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de ouder(s) zich richten tot de NFG (meer info op de website van de NFG https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html). Voordat de ouder(s) overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de behandelaar.
 • Energetic healing is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten van uw kind.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van energetic healing niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. 
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de ouder(s) contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.  

 Ondertekenden verklaren op de hoogte te zijn van bovengenoemde afspraken en praktische informatie: 

Naam cliënt:      

 

Handtekening ouder:

 

Handtekening ouder:

 

Naam behandelaar:

 

Handtekening behandelaar: